PolishEnglishGerman

Regulamin Licytacji koszulki Michała Pazdana

Regulamin Aukcji ( Licytacji) Charytatywnej prowadzonych przez Fundację Dzieciom „ Kolorowy Most” .

Regulamin jest własnością Fundacji. Zakaz kopiowania.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem Aukcji (Licytacji) jest Fundacja Dzieciom „Kolorowy Most”, z siedzibą w Niepołomicach 32-005, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Beneficjentem Aukcji (Licytacji) jest Fundacja Dzieciom „Kolorowy Most” z siedzibą w Niepołomicach 32-005, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000851291, REGON 386603989 NIP 6832110363, zwana dalej Fundacją.
 3. Uczestnikiem jest każda osoba, która bierze udział w Licytacji.
 4. Przedmiotem Aukcji (Licytacji) jest koszulka z autografem Michała Pazdana, w której występował w Reprezentacji Polski.
 5. Suma nabycia oznacza wartość świadczenia pieniężnego przekazanego na rzecz Fundacji Dzieciom „Kolorowy Most” przez Uczestnika wygrywającego aukcję (licytację), który bezpłatnie otrzymuje licytowany przedmiot. Przekazanie Fundacji Dzieciom „Kolorowy Most” sumy nabycia jest darowizną i nie stanowi zapłaty ceny w rozumieniu przepisów o umowie kupna-sprzedaży.
 6. Aukcje (Licytacje) akceptuje i zatwierdza Administrator, zwany dalej również Organizatorem.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Aukcji( Licytacji) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zwane dalej Uczestnikami.
 2. Aukcja (Licytacja) ma charakter otwarty.
 3. Cel przeprowadzanej Aukcji (Licytacji) jest charytatywny. Głównym celem osób licytujących jest wsparcie finansowe Zbiórki dla Gabrysia i Zuzi na Turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie Aukcji (Licytacji). W przypadku stwierdzenia w/w działań, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika Licytacji.
 5. Zabrania się licytowania/podbijania cen, a następnie ich kasowania.
 6. Aukcja (Licytacja) kończy się o godzinie 20:00 i trwa maksymalnie 7 dni. Do wydłużenia czasu trwania Licytacji jest uprawniony wyłącznie Administrator Grupy, jednak tylko w wyjątkowych przypadkach.
 7. Uczestnik wygrywający licytację, nie jest konsumentem tzn. nie mają wobec niego zastosowania przepisy o ochronie praw konsumentów.
 8. Warunkiem nabycia licytowanego w Aukcji przedmiotu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

§3

PRZEBIEG LICYTACJI

 1. Aukcja (Licytacja) zostanie poprzedzona prezentacją przedmiotów na stronie Facebook.
 2. Do licytowanego przedmiotu zostanie ustalona cena wywoławcza (minimalna), która umieszczona zostanie pod każdym zdjęciem przedmiotu.
 3. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o co najmniej 10 zł. (dziesięć złotych).
 4. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika Aukcji (Licytacji) jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 5. Oferta złożona w toku Licytacji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik Aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
 6. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników Aukcji. Wszystkie kwoty są widoczne w komentarzach pod licytacją.
 7. Aukcja (Licytacja) prowadzona będzie przez osoby kompetentne, wyznaczone przez Organizatora.

§4

ZAKOŃCZENIE LICYTACJI

 1. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia Licytacji złoży najwyższą ofertę cenową.
 2. W gestii Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 3. Uczestnik wygrywający licytację zostanie o tym poinformowany w komentarzu pod licytacją wyłącznie przez Administratora.
 4. Po zakończeniu Aukcji (Licytacji) Administrator w wiadomości prywatnej, skontaktuje się z Uczestnikiem, który wygrał licytację w celu podania przez Uczestnika jego danych do przelewu takich jak: Imię, Nazwisko, Adres email oraz numer telefonu, bądź ustalenia miejsca, daty i godziny odbioru osobistego wylicytowanego przedmiotu (dotyczy miasta Niepołomice).
 5. Zamknięcie Aukcji (Licytacji) nastąpi o godz. 20:00 po 7 dniach, od momentu wystawienia na licytację przedmiotu .
 6. Uczestnik Aukcji (Licytacji), który wygrał Licytację, dokonuje przelewu na podane poniżej konto Fundacji Dzieciom „ Kolorowy Most”

Santander Bank Polska S.A. 36 1090 1665 0000 0001 4776 4322,
w tytule wpisując: DAROWIZNA LICYTACJA Turnus Rehabilitacyjny dla Gabriela i Zuzanny.

 1. Koszty przesyłki pokrywa Uczestnik wygrywający licytację. Istnieje możliwość odbioru osobistego na terenie Niepołomic po wcześniejszym uzgodnieniu daty, miejsca i godziny z Administratorem Aukcji ( Licytacji).
 2. Uczestnik wygrywający licytację w ciągu 3 dni roboczych, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wygraną licytację, oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty- darowizny na adres email: [email protected]
 3. Po otrzymaniu darowizny Organizator jest zobowiązany do wydania/ wysłania przedmiotu Licytacji w terminie do 7 dni roboczych, na adres podany przez Uczestnika wygrywającego licytację. WPŁATY należy dokonać na podane poniżej konto :

Fundacja Dzieciom „Kolorowy Most

Santander Bank Polska S.A. 36 1090 1665 0000 0001 4776 4322

Tytułem: DAROWIZNA LICYTACJA Turnus Rehabilitacyjny dla Gabriela i Zuzanny.

 

§5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem Aukcji (Licytacji) jest Fundacja Dzieciom „Kolorowy Most” z siedzibą w Niepołomicach.
 2. Dane osobowe Uczestnika Aukcji (Licytacji) będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia Aukcji (Licytacji) oraz wykonania umowy, zawartej na skutek prowadzonej Aukcji (Licytacji) (art. 6 ust. 1 lit. b) rodo).
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją przedmiotowej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych).
 4. Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy lub będzie to wynikać z przepisów prawa.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Zleceniodawcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy, zawartej na skutek Licytacji (Aukcji) lub krócej, jeżeli Uczestnik zgłosi skuteczny sprzeciw lub wycofa zgodę, o której mowa powyżej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Aukcji (Licytacji) jest równoznaczne z akceptacją, bez zastrzeżeń treści i postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków RODO.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Organizatora www.kolorowymost.org.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Aukcji ( Licytacji) z przyczyn technicznych lub niezależnych od niego.