PolishEnglishGerman

statut fundacji dzieciom

Kolorowy Most

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Powołuje się fundację o nazwie „Fundacja Dzieciom Kolorowy Most” zwaną dalej „Fundacją”. Fundacja została ustanowiona przez założycieli, zwanych dalej „Fundatorami” na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 46, Poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, Poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
 2. Fundatorami są:
  1 .Hes Marta 2. Rzenno Agnieszka
 3. Fundacja została powołana na mocy woli oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Magdalenę Miszalską – Zapałę w Kancelarii Notarialnej w Niepołomicach, Rynek 20, dnia 29 czerwca 2020 roku, pod numerem repertorium A 2734/2020

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Niepołomice, województwo małopolskie.
 2. Działalność Fundacji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja ma prawo do współdziałania, współtworzenia oraz bycia członkiem innej organizacji krajowej, zagranicznej lub międzynarodowej, o ile organizacje te posiadają taki sam lub podobny cel działania.
 4. Fundacja ma prawo do powoływania podległych sobie jednostek organizacyjnych (oddziały, filie, hospicja stacjonarne, przychodnie, zakłady, pracownie i itp.) oraz ustanawiania swoich przedstawicieli zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami Państwa, służącym realizacji celom statutowym Fundacji.
 5. Fundacja może wykonywać swoje cele przy pomocy Biura Fundacji.
 6. Fundacja może współpracować z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.
 7. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

 1. Fundacja może używać pieczęci i odznaki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Fundacja może używać własny znak graficzny, będący charakterystycznym „logo” dla Fundacji.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§5

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

§6

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonanie określonych zadań lub czynności, na przykład pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.

 

ROZDZIAŁ II

CEL DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§7

Celem Fundacji jest:

 1. Świadczenie opieki dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym cierpiącym na wszelkie schorzenia ograniczające życie, choroby przewlekłe, nieuleczalne, a w szczególności terminalne stany choroby nowotworowej. Opieka ta obejmuje zarówno sferę medyczną, emocjonalną, fizyczną, duchową jak i społeczno-materialną. Celem opieki jest poprawa jakości życia nieuleczalnie chorego dziecka, poprzez minimalizowanie nieprzyjemnych objawów choroby, niesienie ulgi w chorobie, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz opiekę w czasie umierania.
 2. Kompleksowa opieka paliatywna nad chorymi, ze względów medycznych bądź socjalnych chorego może być prowadzona w trybie domowym, stacjonarnym (hospicjum stacjonarne), oraz ambulatoryjnym. Lecz głównym celem fundacji jest rozwijanie modelu domowej, kompleksowej opieki paliatywnej nad dziećmi chorymi.
 3. Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom dzieci wymienionych w pkt. 1 poprzez:
  1. szkolenie ich w sprawowaniu opieki nad chorymi,
  2. pomoc rzeczową i finansową, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu,
  3. pomoc psychologiczną i duchową w trakcie choroby dziecka oraz w żałobie,
  4. pomoc prawną, szczególnie dotyczy to ochrony praw pacjenta,
  5. przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej, wynikającej głównie z choroby dziecka,
  6. pomoc w powrocie do pracy, szczególnie po dłuższej przerwie związanej z opieką nad chorym dzieckiem,
  7. wspomaganie edukacji i opieki nad rodzeństwem dzieci chorych,
  8. wspomaganie opieki nad dziećmi chorymi, zakup lub wypożyczenie niezbędnego sprzętu medycznego do opieki nad dziećmi chorymi,
  9. organizowanie wyjazdów wypoczynkowych, kulturalnych, edukacyjnych, wszelkie działanie podejmowane na rzecz godnego życia całej rodziny.
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i dorosłych.
 6. Świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej udzielane rodzinie oczekującej dziecka i samemu dziecku w sytuacji, gdy diagnoza prenatalna wskazuje na chorobę nieuleczalną, ograniczającą jego życie. Świadczenie dotyczy wsparcia psychologicznego, medycznego, fizycznego, duchowego oraz społeczno-socjalnego.
 7. Wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
 8. Edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia oraz informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z chorobą przewlekłą i śmiertelną.
 9. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym lub zastępczym.
 10. Rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz matek samotnie wychowujących dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony.
 11. Prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi wymienionymi w pkt 1 oraz ich rodzinami, a także osób pracujących z dziećmi porzuconymi, osieroconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej, oraz osób wychowujących dzieci porzucone i umieszczone w pieczy zastępczej, w tym wolontariuszy.
 12. Pomoc społeczna umożliwiającą osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 13. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym
 14. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 15. Szkolenie i edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych, promocja i organizacja wolontariatu.
 16. Działalność na rzecz praw człowieka, w tym szczególności praw dziecka.
 17. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 18. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacja, oświata i wychowanie.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
 20. Działalność charytatywna i opiekuńczo – wychowawcza.
 21. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 22. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 23. Prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji.
 24. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 25. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 

ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§7a

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Niesienie bezpłatnej opieki paliatywnej dzieciom wymienionym w §7, pkt 1. w domach. Tworzenie tzw. Wyjazdowego Zespołu Kompleksowej Opieki Paliatywnej, który składać się będzie głównie z lekarza, pielęgniarki, psychologa, a także zależnie od sytuacji rehabilitanta, duchownego czy innych niezbędnych specjalistów. Stały Zespół ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla chorego i jego rodziny.
 2. Organizowanie i finansowanie na podstawie obowiązujących przepisów ośrodków leczniczo-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów opieki paliatywnej, dziennych oddziałów opieki paliatywnej, poradni leczenia bólu i medycyny paliatywnej, oraz wszelkich innych ośrodków sprawujących opiekę nad dziećmi chorymi wymienionymi §7, pkt 1.
 3. Organizowanie i finansowanie ośrodków pomocy psychologicznej i duchowej dla:
 4. rodzin będących pod opieką Fundacji zarówno w trakcie trwania choroby dziecka jak i w żałobie,
 5. rodzin będących w opiece perinatalnej,
 6. wspierania niepełnosprawnej młodzieży i młodych dorosłych oraz rodziców i opiekunów dzieci chorych w rozwoju zawodowym,
 7. osób dorosłych i dzieci będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej lub innej, wymagającej takiej pomocy
 8. Organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci.
 9. Pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby.
 10. Organizowanie i finansowanie opieki nad dziećmi chorymi wymienionymi w §7, pkt 1.Ma to na celu wsparcie fizyczne dla rodziców i opiekunów dzieci chorych.
 11. Organizowanie i finansowanie rozwoju edukacji i opieki nad rodzeństwem dzieci chorych, poprzez pomoc pedagogiczną, organizowanie wycieczek, obozów, ferii, pielgrzymek lub innych form zajęć/terapii.
 12. Realizacja/wspieranie programu stypendialnego dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia, a także dzieci szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 13. Finansowanie zakupu i prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego niezbędnego do opieki nad chorym dzieckiem, także dla innych ośrodków opiekuńczo-leczniczych lub hospicjów.
 14. Organizowanie i finansowanie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych. Rozwój programu wsparcia dla dzieci osieroconych.
 15. Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb Fundacji.
 16. Organizowanie i finansowanie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w dziedzinie opieki paliatywnej, perinatalnej, preadopcyjnej i adopcyjnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjum, osób pracujących z dziećmi porzuconymi, osieroconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej, oraz osób wychowujących dzieci porzucone i umieszczone w pieczy zastępczej, wolontariuszy, innych zainteresowanych tymi zagadnieniami.
 17. Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, zjazdów czy innych form szkolenia.
 18. Świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej innym instytucjom, organizacjom oraz stowarzyszeniom świadczącym pomoc w zakresie objętym celami Fundacji.
 19. Pomoc społeczną, której głównym zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą oni sami pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.
 20. Współpracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju z:
  1. organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej;
  2. osobami fizycznymi i prawnymi;
  3. placówkami ochrony zdrowia;
  4. ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi;
  5. kościołami i związkami religijnymi;
  6. innymi instytucjami prowadzącymi podobną działalność.
 21. Organizowanie i finansowanie akcji i imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalnych mających na celu pozyskiwanie środków na realizację celi statutowych Fundacji.
 22. Organizowanie i finansowanie wyjazdów rekreacyjnych dla rodzin podopiecznych Fundacji.
 23. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej z zakresu objętym celami Fundacji poprzez realizacje filmowe, radiowe, informacyjne, drukowanie materiałów szkoleniowych, czasopism oraz innych.
 24. Prowadzenie i finansowanie badań naukowych wynikających z zakresu statutu Fundacji.
 25. Organizowanie i finansowanie działalności promującej i uświadamiającej społeczeństwu jak ważna jest opieka paliatywno-hospicyjna, perinatalna, towarzyszenie w czasie choroby i żałoby, opieka preadopcyjna. Promocja wolontariatu.
 26. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych w kraju i za granicą.

§7b

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatnie.
 2. Fundacja nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.
 3. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja może tworzyć niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne, na podstawie właściwych przepisów §7a pkt.2

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

 

§8

 1. Organami Fundacji są:
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 4. Powołanie pierwszych Organów władz Fundacji dokonują Fundatorzy.
 5. Fundator może wchodzić w skład Zarządu. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie
  z członkostwem w Radzie Fundacji.
 6. O ile statut Fundacji nie stanowi inaczej, decyzje oraz uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa organu, w razie jego nieobecności, decyduje głos jego zastępcy.
 7. Fundatorzy mogą powołać i odwołać Radę Patronacką, jako ciało doradcze, opiniotwórcze.
 8. Pierwszy Regulamin Organów Fundacji ustanawiają Fundatorzy.

 

RADA FUNDACJI

 

§9

 1. Rada Fundacji jest organem opiniotwórczym , kontrolującym i doradczym.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i wybierana jest na okres do 3 lat.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołują Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują także Fundatorzy.
 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 6. Członkowie Rady nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości służbowej z Członkami Zarządu.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowych.
 9. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób, na kolejną kadencję Rady Fundacji.
 10. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego, nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
 11. W razie potrzeby Rada Fundacji może się zebrać na posiedzeniu nadzwyczajnym.
 12. O terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zawiadamia pozostałych członków co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem spotkania.
 13. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych członków, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz informacja, że pozostali Członkowie zostali należycie poinformowani o dacie, miejscu i porządku posiedzenia.

§9a

Kadencja Członków Rady Fundacji ustaje w wyniku:

 1. Odwołania przez Fundatorów w szczególnych przypadkach:
 2. nienależytego sprawowania funkcji członka w Radzie Fundacji,
 3. naruszenia postanowień statutu Fundacji,
 4. trwałej utraty możliwości, zdolności sprawowania funkcji w Radzie Fundacji na skutek choroby lub ułomności,
 5. nieuzasadnionego braku wypełniania swoich obowiązków wynikających z funkcji członka Rady Fundacji oraz z nieuzasadnionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji.
 6. Upływu kadencji.
 7. Śmierci.
 8. Złożenia przez niego rezygnacji.
 9. Odwołanie, o którym mowa w pkt. 1 następuje w drodze uchwały podjętej przez Fundatorów.

§9b

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 2. opiniowanie i kontrolowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 4. przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium,
 5. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 6. możliwość nadawania osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Fundacji, niebędących członkami Organów Fundacji, Tytułu Honorowego Fundacji, który ma charakter osobisty.

 

 ZARZĄD

 

§10

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 4 osób i jest powoływany przez Fundatorów w drodze uchwały na czas nieoznaczony.
 2. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 3. Fundatorzy mogą do składu Zarządu powołać pracownika Fundacji.
 4. Fundatorzy mogą do składu Zarządu powołać osobę z poza Fundacji, która będzie realizowała cele Fundacji.
 5. Powołując Zarząd Fundatorzy powołują Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, którzy kierują jego pracą.
 6. Szczegółowy zakres obowiązków Prezesa Zarządu Fundacji oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji, tryb ich wyboru, prócz postanowień niniejszego Statutu określa regulamin Zarządu Fundacji.
 7. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji.
 8. Jego członkowie nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania zgodnie z pkt. 8 niniejszego paragrafu członków Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt 1, członkowie Fundatorzy uzupełnią niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez niniejszy Statut.

§10a

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§10b

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał dopuszczone jest posiedzenie w formie telekonferencji z wyraźną adnotacją w uchwale o sposobie przeprowadzenia posiedzenia i dokładnym określeniem czasu trwania.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu z inicjatywy własnej bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu lub Rady Fundacji.
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Zarządu.
 4. Na posiedzenia Zarządu mogą zostać zaproszeni wszyscy Fundatorzy lub członkowie Rady Fundacji, bądź przedstawiciele w/w organów.

§10c

 1. Do Zarządu Fundacji należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i podejmowanie w tym zakresie decyzji i uchwał oraz ustalanie kierunków działania Fundacji.
 2. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, regulaminu i uchwał powziętych przez Radę Fundacji.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 4. określanie corocznie kierunków i planów działalności statutowej,
 5. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 7. powoływanie i odwoływanie pracowników Biura Fundacji oraz innych osób na stanowiska kierownicze lub samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 8. podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 9. ustalanie potrzeb i wielkości zatrudnienia w Fundacji oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników,
 10. ustalanie zasad wypłacania wynagrodzeń w Fundacji,
 11. ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację,
 12. tworzenie i znoszenie filii Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych.
 13. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

§10d

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków (§8 ptk.4 Statutu Fundacji). W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub w sytuacji jego nieobecności głos Zastępcy.
 2. Członek Zarządu nie może uczestniczyć w głosowaniu Zarządu w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.
 3. Zarząd zobowiązany jest do rozważenia stanowiska Rady Fundacji, w którym wyrażone zostały zastrzeżenia co do sposobu kierowania działalnością Fundacji lub co do zgodności uchwał podejmowanych przez Zarząd z celami statutowymi lub z innymi przepisami prawa.

§10e

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.

§10f

 1. Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji, organizowanie prac Zarządu i wykonywanie jego uchwał.
 2. Prezes i Wiceprezes Fundacji są zwierzchnikami pracowników Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§11

 1. Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatorów w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji oraz środki finansowe i materialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji zarówno od osób fizycznych jak i prawnych,
  2. ze zbiórek, imprez publicznych, charytatywnych itp.,
  3. odsetek od posiadanego kapitału na rachunkach bankowych,
  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
  5. dalszych świadczeń Fundatorów,
  6. środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych organizacji światowych,
  7. dotacje z budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  8. nawiązek sądowych,
  9. wpływów z programów celowych,
  10. środków uzyskanych z aukcji prac członków, pracowników i podopiecznych Fundacji,
  11. innych wpływów i dochodów,
  12. 1% podatku dochodowego.
 3. Wymienione Dochody Fundacji w pkt. 2a, mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego ich przeznaczenia. Fundacja uwzględnia życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia otrzymanych środków. W przypadku braku możliwości, wykorzystania z przyczyn losowych, niezależnych od Fundacji środków na wskazany cel, kwota ta przekazana jest na rzecz Fundacji, a o jej przeznaczeniu decyduje Zarząd.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 6. Środki pieniężne niezależnie od ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Fundacji. Wpłaty gotówek winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na konto.
 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W Fundacji zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie Organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz Członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§12

 1. Zmiany w statucie Fundacji dokonywane są przez Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy.
 4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 5. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
 6. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
 7. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 8. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przekazany będzie, na cele których działalności odpowiada cel Fundacji.
 9. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się ministra o którym mowa w §5 tego Statutu.
 10. W przypadku, gdy Fundatorzy nie będą mogli sprawować swoich funkcji wszystkie obowiązki i prawa spoczywające na Fundatorach przejmują ich pełnoletni następcy prawni.

§13

 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.