PolishEnglishGerman

Wolontariat

“Kiedy dorośniesz, odkryjesz, że masz dwie ręce. Jedną, aby pomóc sobie. Drugą, by pomagać innym.”

A. Hepburn

Co to jest wolontariat?

Wolontariat — jest definiowany jako świadoma, dobrowolna i nieodpłatna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno-koleżeńsko przyjacielskie.

Wolontariusz – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie, angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.

Co daje wolontariat?

 • Wolontariat wspomaga rozwój kariery zawodowej – działając jako Wolontariusz nauczysz się komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, zarządzania zadaniami, czasem i sobą.
 • Wolontariat uczy pracy zespołowej – pracując w fundacji jako Wolontariusz będziesz miał do czynienia z wieloma osobami, będziesz musiał z nimi współpracować i działać.
 • Będziesz czuł satysfakcję ze spełniania marzeń – spełniając marzenia podopiecznych zobaczysz ogromną radość dzieci a tym samym poczujesz, że to co robisz ma naprawdę sens.
 • Odkryjesz swoje nowe talenty i umiejętności – Zadania, które będziesz wykonywać w fundacji będą różne, być może część rzeczy będziesz wykonywał pierwszy raz – a dzięki temu poznasz swoje słabe i mocne strony.
 • Wolontariat uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka – Działając jako Wolontariusz zaczynasz być wrażliwy na potrzeby innych. Dostrzegasz problemy, pomagasz je rozwiązać i bardziej doceniasz swoje życie codzienne. Uświadamiasz sobie, że nie warto przejmować się zbyt mocno pewnymi sprawami.

Jakie prawa ma wolontariusz?

 • uzyskanie informacji o przysługujących Ci prawach i obowiązkach,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • potwierdzenie na piśmie zawarcia porozumienia,
 • uzyskanie pisemnego zaświadczenia o współpracy wraz z opisem wykonywanych przez Ciebie zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności,
 • prośba o wydanie opinii, która w odróżnieniu od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez Ciebie działań,
 • uczestniczenie w zebraniach wolontariuszy,
 • informacje o ryzyku związanym z wykonywanymi świadczeniami,
 • bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy,
 • pokrycie kosztów podróży służbowych,
 • poznanie statutu organizacji, na rzecz której działasz, oraz zapoznanie się z jej misją, celami i zasadami, którymi się kieruje,
 • odpowiednie stanowisko pracy,
 • uczestnictwo w szkoleniach związanych z charakterem wykonywanych przez Ciebie świadczeń,
 • informacje o tym, gdzie i jak zgłaszać swoją obecność,
 • określenie godzin pracy,
 • zdefiniowany zakres wymaganych umiejętności,
 • wybór rodzaju i charakteru wykonywanej pracy.

Jakie obowiązki ma wolontariusz?

 • praca społeczna, za którą nie będzie pobierane wynagrodzenie,
 • wykonywanie czynności, do których zobowiązanie zawarte jest w porozumieniu,
 • wykonywanie swojej pracy z należytą starannością i rzetelnością,
 • działanie w interesie Fundacji,
 • tworzenie dobrego wizerunku Fundacji,
 • dbanie o majątek Fundacji,
 • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza związanych z sytuacją zdrowotną i socjalną osób, na których rzecz świadczona będzie pomoc,
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań, traktowanie każdego człowieka życzliwie, z zachowaniem zasady bezstronności i nieosądzania nikogo oraz dbania o powierzony mu majątek,
 • poszanowanie godności, wolności i przekonań innych osób, a w szczególności
  podopiecznych Fundacji, członków ich rodzin oraz pracowników i wolontariuszy,
 • utrzymywanie kontaktu z koordynatorem.

Wolontariat Juniora

 • Dołącz do zespołu Wolontariatu Junior. Będziesz mieć możliwość poznania nowych ludzi, zawarcia przyjaźni oraz zdobycia nowych doświadczeń. Poprzez współorganizację różnych zajęć, gier a także zabaw dla podopiecznych Fundacji, będziesz mógł się wykazać i rozwinąć swoje umiejętności.

Formularz zgłoszeniowy