PolishEnglishGerman

REGULAMIN PIKNIKU „KOLOROWE HOCKI -KLOCKI”

KOLOROWE HOCKIKLOCKI

§1

Postanowienia Ogólne

   1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu Pikniku „Kolorowe Hocki – Klocki”, w dniu 19 czerwca 2021, w godzinach 13.00 – 18.00.
 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie Pikniku będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Piknik.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie osoby uczestniczące w Pikniku „Kolorowe Hocki -Klocki” są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obszaru Pikniku.
 4. Każdy rodzic/ opiekun prawny winien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Pikniku jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się uczestników Pikniku „Kolorowe Hocki – Klocki” i korzystania przez nie z terenu/ obszaru, na którym odbywa się Piknik a także znajdujących się tam urządzeń.
 6. Organizatorem Pikniku „Kolorowe Hocki – Klocki” jest Fundacja Dzieciom „Kolorowy Most” z siedziba w Niepołomicach,
  wpisaną do KRS: 0000851291, NIP: 6832110363 oraz Miasto i Gmina Niepołomice.
 1. Miejscem organizacji Pikniku „Kolorowe Hocki – Klocki” jest teren wokół Izby Regionalnej w Niepołomicach oraz Park niepołomicki.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na Piknik.

 

§2

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE PIKNIKU

 1. Piknik ma charakter otwarty, z zachowaniem obowiązujących zasad zachowania odległości oraz dezynfekcji. Obsługa Pikniku ma obowiązek dezynfekcji swojego miejsca obsługi, środkami do tego przeznaczonymi przez Organizatora.
 2. Organizator zapewnia, w razie potrzeby lub chęci zgłoszonej przez Uczestnika Pikniku maseczki jednorazowe, do zasłaniania ust i nosa.
 3. Wstęp na Piknik jest bezpłatny.
 4. Teren pikniku będzie otwarty dla uczestników w godzinach 13.00 – 18.00 w dniu Pikniku.
 5. OSOBY MAŁOLETNIE UCZESTNICZĄ W PIKNIKU WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH. ORGANIZATORZY PIKNIKU NIE ZAPEWNIAJĄ OPIEKI NAD DZIEĆMI.
 6. Za przeprowadzenie poszczególnych konkurencji odpowiadają osoby prowadzące daną konkurencję oraz osoby obsługujące przygotowane stanowiska. Konkurencje i regulaminy przygotowuje Organizator.
 7. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Pikniku, zobowiązani są do zachowywania odpowiedniego dystansu, jeśli to konieczne zasłaniania usta i nos oraz zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób uczestniczących w Pikniku.
 8. Wszyscy uczestnicy Pikniku muszą stosować się do zaleceń Organizatorów oraz służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 9. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu podczas trwającego Pikniku.
 10. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń, instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu/ terenu.
 11. Opiekun Prawny/ Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy małoletni uczestnik Pikniku „Kolorowe Hocki – Klocki” wyrządzi szkodę osobom trzecim lub uszkodzi jakikolwiek sprzęt będący w czasie trwania Pikniku. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem„Kolorowe Hocki -Klocki”.
 12. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE PIECZY, OPIEKI NA UCZESTNIKAMI PIKNIKU I NIE ODPOWIADA ZA MIENIE UCZESTNIKÓW POZOSTAWIONE NA TERENIE WYZNACZONYM DLA WYDARZENIA ZWANEGO PIKNIKIEM „KOLOROWE HOCKI – KLOCKI”.
 13. Przedstawiciele Organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny luz zachowujących się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Pikniku.
 14. Zakazuje się:
  • Niszczenia oznaczeń, znaków, tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Pikniku,
  • Jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pikniku, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
  • Niszczenia trawników, kwiatów, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Pikniku,
  • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • Palenia tytoniu na terenie odbywającego się Pikniku,
  • Przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu pikniku,
  • Wzniecania ognia,
  • Tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami, lub innymi pojazdami, pod groźbą odholowania na koszt właściciela.
 15. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych i poniżających wyzwisk wobec osób trzecich.
 16. Uczestnicy Pikniku lub inne osoby przebywające na terenie Pikniku „Kolorowe Hocki – Klocki” mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Pikniku biorą w nim udział na własne ryzyko.
 17. Punkt pomocy przedmedycznej, na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Pikniku w Izbie regionalnej. Należy zgłosić do osoby z obsługi potrzebę z korzystania z takiej pomocy.
 18. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej i ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za Piknik.
 19. Organizator może utrwalać przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Pikniku organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie trwania Pikniku może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 20. Udział w Pikniku „Kolorowe Hocki- Klocki” jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas trwania Pikniku „Kolorowe Hocki- Klocki”.
 21. Status Sponsora Pikniku „Kolorowe Hocki-Klocki” przyznaje wyłącznie Organizator.
 22. Osoby przebywające na trenie Pikniku mogą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed wejściem na teren Pikniku, jak również na jego terenie.
 23. Służby porządkowe, obsługa Pikniku ma prawo użycia dozwolonych środków w stosunku do osób zakłócających porządek Pikniku.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 25. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, przy wejściu na teren Pikniku oraz Przy Izbie Regionalnej.
 26. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 27. Regulamin wchodzi w życie 19 czerwca 2021 roku, w dniu, w którym odbywa się Piknik „Kolorowe Hocki-Klocki”.